Általános Szerződési Feltételek

Mely létrejött, egyfelöl No Limit Media Hungary Kft. (székhelye: 6800 Hódmez?vásárhely, Andrássy út 46-48., cégjegyzékszám: Cg: 06 09 021850, adószáma: 25172360-2-06)

mint a reklám közzétevője, a továbbiakban: Reklámközzétevő, hirdetésnek az internetes oldalain történő közzétételét az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) mellett vállalja.

I. Általános szabályok:

1. A Reklámközzétevő üzemeltetésében lévő internetes oldalain hirdetés közzétételére a Reklámközzétevő és a hirdetést megjelentetni kívánó személy (továbbiakban: Reklámozó) között hirdetési szerződés alapján kerülhet sor.

2. Jelen ÁSZF szerint hirdetés megjelenítésére vonatkozó hirdetési szerződésnek minősül minden olyan írásban (levél, fax, e-mail amennyiben ezeket a Reklámközzétevő arra jogosult képviselője azonosítható módon visszaigazolta) megkötött megállapodás, hirdetési szerződés megküldése és annak elfogadása, amelynek alapján a Reklámközzétevő a hirdetés közzétételére, a Reklámozó pedig hirdetési díj megfizetésére köteles.

3. Felek a 2. pont szerinti egyedi hirdetési szerződésben szabályozzák a konkrét hirdetés közzétételének, a hirdetési díj megfizetésének, valamint a Reklámközzétevő által nyújtott konkrét engedmények feltételeit.

4. Jelen ÁSZF valamennyi hirdetési szerződésre irányadó, feltéve, hogy a Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Ilyen eltérés esetén az egyedi hirdetési szerződésben írásban rögzítettek értelemszerűen irányadóak.

5. Az ÁSZF vonatkozásában, illetve a Felek között létrejövő hirdetési szerződésre a magyar jog, így különösen az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk), a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. (reklámtörvény) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (elektronikus kereskedelmi tv.) rendelkezései az irányadóak. A szerződés nyelve a magyar.

II. A hirdetési szerződés megkötése:

6. A konkrét hirdetések megrendelése írásban a megrendelő és az adatlap kitöltésével történik. A megrendelő, és az adatlap szerződéses ajánlatnak minősül, annak kitöltésével a Reklámozó külön megerősíti jelen ÁSZF rendelkezéseit. A megrendelés, és az adatlap elküldését követően a Reklámozó az ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap.

7. A megrendelő, és az adatlap tartalmazza a hirdető azonosítható módon történő megnevezését, a székhelyét vagy állandó belföldi telephelyét, adószámát, a hirdetés formáját, leírását, a megjelenés helyét, kezdő időpontját, időtartamát, ellenértékét és csatolásként a megjeleníteni kért képeket valamint azon nyilatkozatot, hogy a reklám közzétételét a reklám tv. nem tiltja, az megfelel a reklám tv. 3.§-ában foglaltaknak és a reklámozott termék forgalomba hozható. Reklámozó vonatkozó jogszabályi előírás esetén - köteles a hirdetés megjelenéséhez szükséges bizonylatokat, igazolásokat, dokumentumokat elektronikus formában mellékelni.

8. A hirdetési szerződés határozott időtartamra jön létre. A szerződés időbeli hatályát naptári években kell meghatározni. Az egyedi hirdetési szerződés eltérő rendelkezése hiányában a hirdetési szerződés időtartam egy év. A Felek a szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása érdekében a határozott időtartam leteltét megelőző 30 napon belül egyeztetésbe kezdenek a szerződés módosítása érdekében.

9. A megküldött megrendelést, mint ajánlatot a Reklámközzétevő akkor fogadta el, ha a Reklámközzétevő arra jogosult képviselője a megrendelést írásban visszaigazolta. Az ajánlat ezen elfogadásával a szerződés létrejön, mely szerződés értelmében a Reklámközzétevő köteles az átadott internetes megjelenés céljából készült hirdetést hozzáférhető módon elhelyezni, míg a Reklámozó köteles ezért díjat fizetni.

10. Amennyiben a hirdetés tartalma, formája, minősége, leadásának ideje nem felel meg a Reklámközzétevő által támasztott követelményeknek vagy üzleti elképzeléseinek, az internetes oldal általános hangvételének, illetőleg a jelen ÁSZF valamint a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, akkor a Reklámközzétevő jogosult a megrendelést visszautasítani, amiről a Reklámozót haladéktalanul írásban értesíti.

III. A Felek jogai és kötelezettségei:

11. A Reklámozó a hirdetés szövegében nem használhat jó erkölcsbe, törvénybe, vagy hatályos jogszabályba ütköző (pl.: pornográf, uszító) mozgó- vagy állóképet, hangot, feliratot és nem sértheti harmadik személy (pl. szerzői) jogát.

12. A Reklámozó kötelezettséget vállal arra, hogy a reklámtörvény rendelkezéseit betartja és kizárólag a jogszabálynak megfelelő hirdetés ad át megjelentetésre. Ennek megfelelően a Reklámozó köteles figyelemmel lenni a reklámtörvény előírásaira, az általános és különös reklámtilalmakra köteles valamennyi szükséges nyilatkozatot megadni, amelyek a reklám közzétételéhez kellenek, illetve a Reklámközzétevő írásbeli kérésére ilyet szükség esetén bemutatni vagy beszerezni.

13. Az átadott hirdetési anyag tartalmáért, valóságnak való megfelelésért, az ebből adódó esetleges károkért a Reklámozó vállalja a felelősséget. Az irányadó jogszabályok, és a szerződés rendelkezéseinek megsértésével okozott kár megtérítésének kötelezettsége kizárólag a Hirdetőt terheli. Amennyiben a jogellenes hirdetéssel összefüggésben a Reklámközzétevőnél kár, illetve költség keletkezik, úgy azt köteles a Reklámozó a felmerülést követő 3 munkanapon belül a Reklámközvetítő részére megfizetni.

14. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a Reklámközzétevő az internetes oldal üzemeltetése során az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit, így különösen a 13.§-ban foglaltakat köteles betartani és betartatni. A Felek egyezően rögzítik, hogy a Reklámközzétevő jogosult a hirdetések hozzáférését előzetes értesítés nélkül letiltani.

15. A Reklámközzétevő jogosult a megrendelését követően a megjelentetni kívánt hirdetés szövegét és tartalmát ellenőrizni.

16. Ha a Reklámozó által leadott hirdetés nem felel meg az ÁSZF követelményeinek, erre őt a Reklámközzétevő írásban, az ok megjelölésével figyelmezteti.

17. A Reklámközzétevő jogosult a hirdetési megrendelésben rögzített, illetve ennek hiányában az egy éves időtartam leteltével - amennyiben jelen megbízás meghosszabbítására írásban nem kerül sor - a hirdetés megjelenítését egyoldalúan megszüntetni.

18. A hirdetési szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melyeket a Reklámközzétevő iktat és legalább hat évig megőriz.

IV. A Reklámközzétevő felelősségére vonatkozó szabályok:

19. Ha a Reklámközzétevő által megjelentetett hirdetés az ő érdekkörében felmerült okból a megrendeléstől eltérő, az ábra, kép, videó nem felismerhető, vagy a hirdetés nem az előre megállapodott időpontban jelent meg, a Reklámozó elsősorban a hiba kijavítását, másodsorban a hirdetési díj arányos leszállítását követelheti.

20. A Reklámközzétevővel szemben bármely esetben a Reklámozó által érvényesíthető kártérítési igény összege az egyedi hirdetési szerződésben meghatározott hirdetési díjra korlátozódik. Vis majorért a Reklámközzétevőt semmiféle felelősség nem terheli (Vis majornak minősül különösen: sztrájk, elemi csapás, egyéb ellenállhatatlan erő vagy internet működési hibája).

V. A díjazás esedékessége:

21. A hirdetési díj tartalmazza a hirdetés közzétételével felmerülő szokásos technikai költségeket: hirdetési szöveg közzététele (szerkesztése), hirdetéshez kapcsolódó képek átméretezése és közzététele. A Hirdetési díj nem tartalmazza a hirdetési szöveg megírását, a hirdetéshez kapcsolódó képek előállítását, ezeket a Reklámozónak kell biztosítani a Reklámközzétevő felé. Külön díjazás fejében a Reklámközzétevő elkészíti a hirdetési anyagot (szöveg írás, fényképezés, panoráma kép készítés).

22. Az egyedi hirdetési szerződésben meghatározott díjazást a Reklámközzétevő által kiállított számla ellenében kell megfizetni. A Reklámközzétevő a számlát a 9. pont szerinti visszaigazolás megküldésével egyidejűleg állítja ki és küldi meg. A visszaigazolásban is szereplő díjazást a visszaigazolás megküldését követő 8 napon belül, a számla postai kézbesítésétől függetlenül - kell megfizetni. A Reklámozó fizetési késedelme a Reklámközzétevő késedelmét kizárja.

23. Ha a Reklámozó a visszaigazolás szerinti összeget részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni. Megrendelő egyébként a számviteli előírások szerint, de legkésőbb a fizetési határidőn belül köteles a számlával kapcsolatos kifogásait előterjeszteni.

24. A díjazás késedelmes kiegyenlítése esetén - ettől eltérő megállapodás hiányában - a Reklámközzétevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult, mint késedelmi kamatot kiszámlázni, valamint a behajtással felmerülő költségeket is az ügyfélre hárítja. Az esetleges reklamáció a késedelmi kamat-számítások kezdetét nem függeszti fel.

25. A Reklámközzétevő késedelmes fizetés esetén 30 napot meghaladó késedelem, illetőleg a póthatáridő tűzése esetén a póthatáridő eredménytelen eltelte után állhat el a szerződéstől. Elállás esetén az eredeti állapotot kell helyreállítani azzal, hogy a Reklámozó ez esetben meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a hirdetési díj 100%-a (száz százaléka).

26. Amennyiben a Reklámozó a hirdetési díjat alapos indok nélkül határidőre nem fizeti meg, a Reklámközzétevő jogosult a Reklámozó további hirdetéseinek közzétételét felfüggeszteni - előzetes írásbeli értesítés után, melyben a fizetési kötelezettség teljesítésére további 5 (öt) napos póthatáridőt biztosít -, illetőleg jogosult újabb megrendelés elfogadását megtagadni. Az ebből eredő kárért a Reklámközzétevőt felelősség nem terheli.

VI. Egyéb rendelkezések:

27. A Reklámozó szavatol azért, hogy az átadott művön nincs harmadik személynek olyan joga, mely a hirdetés közzétételét akadályozná, vagy korlátozná.

28. A Reklámozó köteles gondoskodni arról, hogy a hirdetés a jelen szerződés hatálya alatt a rendeltetésszerű használatra alkalmas.

29. A Reklámközzétevő is jogosult a szerződés időtartama alatt a szerzők névfeltüntetési jogának és a mű egységének védelméhez fűződő jognak a védelme érdekében fellépni.

30. A Felek megállapodnak abban, hogy a Reklámközzétevő a jelen szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése során igénybe veheti harmadik személyek közreműködését, akiknek teljesítéséért úgy felel, mintha az ügyet maga látta volna el.

31. Felek az esetleges jogvitájuk rendezésére hatáskörtől függően a Pest Megyei Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

32. Az ÁSZF utolsó módosítása: 2010. március 10.

Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot tartják irányadónak.